Produkt dnia
Automat vendingowy używany Kikko Max Instant 180/300ml
Automat vendingowy używany Kikko Max Instant 180/300ml

4 661,70 zł

Cena regularna: 6 765,00 zł

Najniższa cena: 6 765,00 zł

3 790,00 zł

Cena regularna: 5 500,00 zł

Najniższa cena: 5 500,00 zł
szt.
Automat vendingowy używany Ducale City 700 StarBar Vision
Automat vendingowy używany Ducale City 700 StarBar Vision

8 856,00 zł

Cena regularna: 24 538,50 zł

Najniższa cena: 11 316,00 zł

7 200,00 zł

Cena regularna: 19 950,00 zł

Najniższa cena: 9 200,00 zł
szt.
Zestaw 3 Kaw Świata – edycja limitowana!
Zestaw 3 Kaw Świata – edycja limitowana!

60,30 zł

Cena regularna: 93,61 zł

Najniższa cena: 93,61 zł

49,02 zł

Cena regularna: 76,11 zł

Najniższa cena: 76,11 zł
op
Nowa zabudowa na automat, wyspa kawowa
Nowa zabudowa na automat, wyspa kawowa

30 750,00 zł

25 000,00 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

Regulamin Vending-Sklep

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Sklep internetowy Vending-Sklep znajdujący się na stronie internetowej pod adresem https://www.vending-sklep.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i jest własnością firmy:

Automat Spec Sp. z o.o. Sp.k

Kaszów 382
32-060 Liszki
NIP: 944-223-79-56

Zamówienia przyjmowane są na stronie internetowej www.vending-sklep.pl

 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie “formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepu bądź przesłanie na adres mailowy sprzedaz@automatspec.pl zamówienia z wszystkimi danymi do faktury oraz danymi do wysyłki. Zamówienia należy składać w języku polskim.
 2. Produkty zakupione od Prowadzącego Sklep internetowy mogą być dostarczane do wskazanego przez Klienta miejsca na terenie Polski. Dostawa produktów do miejsca znajdującego się poza granicami Polski wymaga indywidualnych uzgodnień z Prowadzącym Sklep internetowy.
 3. Zamieszczone na stronie Sklepu internetowego Produkty i ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w formie Zamówień. Nie stanowią one natomiast oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym vending-sklep.pl są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru.
 5. Prowadzący Sklep internetowy może prowadzić akcje promocyjne oferujące szczególne korzyści dla Klientów. Zasady akcji promocyjnych, o ile to z nich wyraźnie nie wynika, nie zmieniają postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Wysyłając do sklepu internetowego www.vending-sklep.pl zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, właściciel sklepu jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.
 7. WYJAŚNIENIE POJĘĆ:
 8. Ilekroć w regulaminie używa się niżej wymienionych pojęć, przyjmuje się następujące ich znaczenie:

Prowadzący Sklep internetowy: Vending-Sklep

 1. a) Sklep internetowy: zorganizowana struktura informatyczna zamieszczona pod adresem https://vending-sklep.pl służąca do zawierania drogą elektroniczną umów sprzedaży;
 2. b) Klient: osoba fizyczna, która, w zakresie nieobjętym prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zawiera z Prowadzącym Sklep internetowy umowę sprzedaży, jak również podmiot prowadzący działalność gospodarczą;
 3. c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje z Automat Spec Sp. z o.o. Sp.k., niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. d) Strony: Klient i Prowadzący Sklep internetowy;
 5. e) Zamówienie: oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem interaktywnego formularza znajdującego się pod adresem www.vending-sklep.pl;
 6. f) Zapłata ceny: uznanie rachunku bankowego Prowadzącego Sklep Internetowy kwotą równą sumie wskazanej na stronach internetowych sklepu cenie sprzedaży zamówionych towarów oraz kosztom wysyłki lub zapłata gotówkowa;

III. WARUNKI ZAKUPU

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienie realizowane jest najpóźniej w następnym dniu roboczym po zapłacie ceny. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.
 2. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient będzie informowany o stanie zamówienia (realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia).
 3. Składając zamówienie Klient jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, a w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres doręczenia zamówionych produktów, numer telefonu, adres e-mail oraz numer NIP (jeśli dotyczy). W przypadku zamówień składanych przez podmioty prowadzące działalność niezbędne jest podanie informacji koniecznych do wystawienia faktury VAT.
 4. Koniecznym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia nabycie towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym jest Automat Spec Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kaszowie. Dane osobowe przetwarzane są (a) w celu zawarcia i realizacji umowy (b) w celu prowadzenia ewidencji korespondencji elektronicznej oraz (c) dla celów analitycznych i marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz, odnośnie ewidencji korespondencji elektronicznej, działań analitycznych i marketingowych - uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz zgoda wyrażona, na podstawie art. 6. ust. 1 lit a). Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz administratora (w tym: firmy księgowe, informatyczne, prawnicze), partnerzy biznesowi oraz organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy oraz po jej zakończeniu, przy czym nie dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia współpracy. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Prowadzący sklep internetowy vending-sklep.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:

– błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia,

– we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości,

– przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

 1. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie drogą mailową, pisząc na adres: sprzedaz@vending-sklep.pl jedynie do momentu wpłaty podanej w zamówieniu kwoty pieniędzy.
 2. Sklep internetowy vending-sklep.pl związany jest ceną podaną przy ofercie sprzedaży towaru i zaakceptowaną przez Klienta w chwili złożenia zamówienia.
 3. Termin płatności to 7 dni. Po upływie tego terminu transakcja jest anulowana.
 4. Prowadzący sklep internetowy wystawia dokument sprzedaży – dowód sprzedaży.
 5. Prowadzący sklep internetowy wystawia faktury VAT na zakupiony produkt.
 6. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z tym, że Klient dokonujący zakupów u Prowadzącego sklep internetowy wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Płatności za zamówiony towar mogą być dokonywane:
 2. a) w drodze przelewu bankowego bezpośrednio na rachunek Prowadzącego Sklep Internetowy nr 94 1750 1048 0000 0000 2277 2538 (Raiffeisen Polbank)
 3. b) w drodze płatności elektroniczną kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych dotpay.
 4. c) w formie gotówkowej w przypadku osobistego odbioru towaru z magazynu Prowadzącego Sklep Internetowy z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 5. Zamówienia będą realizowane poprzez Prowadzącego Sklep Internetowy za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost/DPD/Schenker. Koszty przesyłki zostaną wskazane Klientowi każdorazowo przed złożeniem zamówienia.
 6. Realizując Zamówienie Prowadzący Sklep internetowy doręczy Klientowi wraz z zamówionymi towarami paragon fiskalny, a na życzenie Klienta również fakturę VAT.
 7. Ryzyko uszkodzenia bądź utracenia towaru obciąża Prowadzącego Sklep Internetowy do momentu odebrania przesyłki przez Klienta.
 8. Automat Spec Sp. z o.o. Sp.k. jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji w ciągu 5 dni od daty wydania mu danego produktu przez Sklep internetowy. Rozbieżności pomiędzy wyglądem produktu na stronie Sklepu Internetowego, a wyglądem Produktu dostarczonego wynikające z uwarunkowań technicznych związanych z publikacją fotografii produktu (odcienie, światło, kolory, powiększenia etc.) nie stanowią wady towaru bądź niezgodności towaru z umową sprzedaży. Jeżeli produkt dostarczono za pośrednictwem przewoźnika i produkt uległ uszkodzeniu w transporcie, a Klient nie dochował obowiązku sprawdzenia przesyłki przy odbiorze i obowiązku sporządzenia protokołu uszkodzeń, zastosowanie ma ust. 7 z części „CZAS I KOSZTY TRANSPORTU” niniejszego Regulaminu.
 9. Automat Spec Sp. z o.o. Sp.k. w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 10. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 11. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Automat Spec Sp. z o.o. Sp.k. Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód) do Automat Spec Sp. z o.o. Sp.k. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje” pod adresem Kaszów 382 32-060 Liszki. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient, chcąc złożyć reklamację, może, lecz nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Automat Spec Sp. z o.o. Sp.k. dostarczyć wadliwy towar na adres Automat Spec Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą: Kaszów 382 32-060 Liszki z dopiskiem „Reklamacja”.
 13. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Automat Spec Sp. z o.o. Sp.k. niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Automat Spec Sp. z o.o. Sp.k. zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Automat Spec Sp. z o.o. Sp.k. z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Automat Spec Sp. z o.o. Sp.k. za nabycie danego produktu. Akceptując regulamin zakupu Klient będący przedsiębiorcą wyraża zgodę na ograniczenie rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu do 6 miesięcy od dnia wydania zakupionego produktu, a w przypadku sprzedaży konsumenckiej używanej rzeczy ruchomej do 1 roku od dnia wydania produktu.
 15. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@automatspec.pl

CZAS I KOSZTY TRANSPORTU

 1. Paczki wysyłamy maksymalnie do 5 dni roboczych od otrzymania wpłaty. O wysłaniu paczki informujemy oddzielnym mailem (z numerem nadawczym).
 2. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić, w takim przypadku informujemy Klienta o zaistniałej sytuacji.
 3. Paczki wysyłamy kurierem po dokonaniu płatności przez klienta. Paczki o wartości do 500PLN brutto mogą zostać wysłane za pobraniem. Koszty przesyłki pokrywa klient.
 4. Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionych towarów w siedzibie firmy.
 5. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy. Nie ma możliwości zmiany adresu po dokonaniu wpłaty.
 6. Nieodebrania przesyłki i zwrotu paczki do nadawcy skutkuje obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki oraz kosztami ponownego jej wysłania.
 7. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki przy obecności kierowcy. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Klient obowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt dostawcy (kierowcy dostarczającemu produkt) oraz zażądać spisania protokołu uszkodzenia przesyłki, a także niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym, chyba, że produkt dostarczany jest bezpośrednio przez pracowników Sprzedającego. Niedopełnienie ww. obowiązku jest jednoznaczne z rezygnacją przez przedsiębiorcę z uprawnień wynikających z rękojmi przy sprzedaży (potwierdzenie umownego wyłączenia rękojmi na zasadzie art. 558 § 1 KC), oraz udzielonej gwarancji, a ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie transportu mogą na żądanie Klienta być naprawione przez Sprzedającego odpłatnie, zgodnie z indywidualną wyceną naprawy.

 

 

ZWROT TOWARU I ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsument jest uprawniony w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie przesłane na adres Kaszów 382 32-060 Liszki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia, stanowiącego złącznik numer 2 do niniejszego regulaminu. Formularz odstąpienia stanowi jedynie przykład, z którego Konsument, chcąc odstąpić od umowy, może, lecz nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 3. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Klient jest zobowiązany przesłać na w/w adres otrzymany towar oraz dowód zakupu (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód).
 4. Uprawnienie do odstąpienia do umowy nie przysługuje w przypadku:
 5. a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 6. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na względu na swój charakter spożywczy, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 8. Administratorem danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza zamówienia jest Automat Spec Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kaszowie, adres: Kaszów 382, KRS: 0000391840, NIP: 944-223-79-56, tel. 12/280-65-41.
 9. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO; w celu prowadzenia rozliczeń finansowych na podstawie art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO, a także, w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i f) RODO, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.vending-sklep.pl, tj. do celów marketingowych usług i produktów własnych Administratora.
 10. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywanych obowiązków, podmioty, którym Automat Spec Sp. z o.o. Sp.k. zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność powierzenia danych osobowych (doradcy podatkowi, kancelarie prawne, dostawcy usług IT, firmy kurierskie).
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży, a po jego zakończeniu przez okres 5 lat na podstawie art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług;
 12. Osoba, która udostępniła swoje dane ma prawo dostępu do ich treści oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (o ile podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 13. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 14. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
  – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.;

– Ustawy z dnia 10.04.2018 r. o ochronie danych osobowych;

– Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883) w zakresie nieuchylonym;

– Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

– Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Automat Spec Sp. z o.o. Sp.k. respektuje wszelkie prawa Klientów, przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 2. Prowadzący Sklep internetowy jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Jednocześnie Prowadzący Sklep poinformuje za pośrednictwem poczty e-mailowej Klientów, którzy wyrazili życzenie otrzymywania newslettera sklepu o zmianie regulaminu. Do umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu zastosowanie znajdują postanowienia dotychczasowe.
 3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest właściwy rzeczowo sąd w Krakowie.
 6. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu, które to załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załącznik numer 1

POUCZENIE O PRAWIE KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [___________________________, fax: ____________________ e-mail:______________ ] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: ____________________________________. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

Automat Spec Sp. z o.o. Sp.k.

Kaszów 382

32-060 Liszki

NIP: 944-223-79-56

z dopiskiem „Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik numer 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Automat Spec Sp. z o.o. Sp.k.

Kaszów 382

32-060 Liszki

NIP: 944-223-79-56

e-mail: ________________

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) /umowy dostawy następujących rzeczy(*) /umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):____________________________________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):____________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):_____________________________________

Adres konsumenta(-ów):________________________________________

Podpis konsumenta(-ów):_________________________________________

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:_____________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://vending-sklep.pl
Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Automat Spec Sp. z o.o. Sp.k.  Kaszów 382, 32-060, Liszki
Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: sprzedaz@automatspec.pl
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
Prowadzenie systemu komentarzy
Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
Realizacja zamówionych usług
Windykacja należności
Prezentacja oferty lub informacji
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 1. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: linuxpl.com
Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
Pod adresem https://linuxpl.com możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
Firma hostingowa:
stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
powołała Inspektora Ochrony Danych.
Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
informacje o adresie IP,
informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

 1. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
firma hostingowa na zasadzie powierzenia
kurierzy
operatorzy pocztowi
banki
operatorzy płatności
operatorzy systemu komentarzy
upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
oraz przenoszenia danych.
Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 1. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 1. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 1. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

 1. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl