Kontakt: Małgorzata +48 609 110 887, Kamil +48 609 110 721, Agata +48 664 155 007
Regulamin

REGULAMIN

 

 

 

 1.             POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

 1. Sklep internetowy Vending-sklep.pl znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.vending-sklep.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i jest własnością firmy:

 

Automat-Spec Sp. z o.o. Sp.k.

 

Kaszów 382
32-060 Liszki
NIP: 944-223-79-56

 

 1. Zamówienia przyjmowane są na stronie internetowej www.vending-sklep.pl 
  3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu bądź przesłanie na adres mailowy sprzedaz@automatspec.pl zamówienia z wszystkimi danymi do faktury oraz danymi do wysyłki. Zamówienia należy składać w języku polskim.

 

 1. Produkty zakupione od Prowadzącego Sklep internetowy mogą być dostarczane do wskazanego przez Klienta miejsca na terenie Polski. Dostawa produktów do miejsca znajdującego się poza granicami Polski wymaga indywidualnych uzgodnień z Prowadzącym Sklep internetowy.

 

 1. Zamieszczone na stronie Sklepu internetowego Produkty i ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w formie Zamówień. Nie stanowią one natomiast oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym www.vending-sklep.pl są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru.

 

 1. Prowadzący Sklep internetowy może prowadzić akcje promocyjne oferujące szczególne korzyści dla Klientów. Zasady akcji promocyjnych, o ile to z nich wyraźnie nie wynika, nie zmieniają postanowień niniejszego regulaminu.
  8. Wysyłając ze sklepu internetowego www.vending-sklep.pl zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, właściciel sklepu jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

 

 1. Vendingu-sklep.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów. Jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez Klienta w trakcie procesu zamawiania.

 

 

 

 1. WYJAŚNIENIE POJĘĆ:

 

 

 

Ilekroć w regulaminie używa się niżej wymienionych pojęć, przyjmuje się następujące ich znaczenie:

 

Prowadzący Sklep internetowy: Automat-Spec Sp. z o.o. Sp.k.

 

 1. a)        Sklep internetowy: zorganizowana struktura informatyczna zamieszczona pod adresem http://www.vending-sklep.plsłużąca do zawierania drogą elektroniczną umów sprzedaży;

 

 1. b)        Klient: osoba fizyczna, która, w zakresie nieobjętym prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zawiera z Prowadzącym Sklep internetowy umowę sprzedaży, jak również podmiot prowadzący działalność gospodarczą;

 

 1. c)         Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje z „Automat-Spec Sp. z o.o. Sp.k. prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

 1. d)        Strony: Klient i Prowadzący Sklep internetowy;

 

 1. e)        Zamówienie: oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem interaktywnego formularza znajdującego się pod adresem http://www.vending-sklep.pl,

 

 1. f)         Zapłata ceny: uznanie rachunku bankowego Prowadzącego Sklep Internetowy kwotą równą sumie wskazanej na stronach internetowych sklepu cenie sprzedaży zamówionych towarów oraz kosztom wysyłki lub zapłata gotówkowa;

 

III.          WARUNKI ZAKUPU

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu. Pierwsze zamówienie każdego nowego Klienta musi zostać potwierdzone pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienie (wysyłka towaru) realizowane jest najpóźniej w następnym dniu roboczym po zapłacie ceny. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.

 

 1. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient będzie informowany o stanie zamówienia (realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia).

 

 1. Składając zamówienie Klient jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, a w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres doręczenia zamówionych produktów, numer telefonu, adres e-mail oraz numer NIP. W przypadku zamówień składanych przez podmioty prowadzące działalność niezbędne jest podanie informacji koniecznych do wystawienia faktury VAT.

 

 1. Koniecznym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia nabycie towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (w dalszej części „Rozporządzenie UE”, Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, (Dz.U. nr 133 poz. 883) w zakresie nieuchylonym oraz Ustawy z dnia 10.04.2018 r. o ochronie danych osobowych. Klient jest uprawniony do wglądu i żądania poprawienia bądź sprostowania danych osobowych. Dane osobowe Klienta mogą być również wykorzystane w zakresie niezbędnym do przesłania informacji o wykonaniu umowy. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na przetwarzanie danych w ramach utworzonego profilu Klienta w zakresie niezbędnym do wykonania umów sprzedaży, jakie Strony mogą zawierać w przyszłości po złożeniu pierwszego zamówienia. Składając zamówienie Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego, z którego w każdej chwili może się wypisać. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych reguluje rozdział IV Regulaminu.  
 2. Prowadzący Sklep internetowy zapewnia przetwarzanie danych osobowych Klienta zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Prowadzący sklep internetowy www.vending-sklep.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:

 

- błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia,

 

- we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości

 

- przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera

 

 1. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie drogą mailową, pisząc na adres: sprzedaz@automatspec.pl jedynie do momentu wpłaty podanej w zamówieniu kwoty pieniędzy.

 

 1. Sklep internetowy www.vending-sklep.pl związany jest ceną podaną przy ofercie sprzedaży towaru i zaakceptowaną przez Klienta w chwili złożenia zamówienia.

 

 1. Termin płatności to 7 dni. Po upływie tego terminu transakcja jest anulowana, a przedmiot wystawiany jest ponownie na sprzedaż.

 

 1. Prowadzący sklep internetowy www.vending-sklep.pl wystawia dokument sprzedaży – dowód sprzedaży.

 

 1. Prowadzący sklep internetowy www.vending-sklep.pl wystawia faktury VAT na zakupiony produkt.

 

 1. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z tym, że Klient dokonujący zakupów u Prowadzącego sklep internetowy wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

 

 

 

 1.          PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 

 

 1. Płatności za zamówiony towar mogą być dokonywane:

 

 1. a)      w drodze przelewu bankowego bezpośrednio na rachunek Prowadzącego Sklep Internetowy nr 94-1750-1048-0000-0000-2277-2538

 

 1. b)      w drodze płatności elektroniczną kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24/dotpay/PayU.

 

 1. c)       w formie gotówkowej w przypadku osobistego odbioru towaru z magazynu Prowadzącego Sklep Internetowy z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

 1. Zamówienia będą realizowane poprzez Prowadzącego Sklep Internetowy za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX. Koszty przesyłki zostaną wskazane Klientowi każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

 

 1. Klient składając zamówienie upoważnia Prowadzącego Sklep Internetowy do zawarcia w jego imieniu z wybraną firmą Kurierską K-EX stosownej umowy o doręczenie zakupionego towaru.

 

 1. Realizując Zamówienie Prowadzący Sklep internetowy doręczy Klientowi wraz z zamówionymi towarami paragon fiskalny, a na życzenie Klienta również fakturę VAT.

 

 1. Ryzyko uszkodzenia bądź utracenia towaru obciąża Prowadzącego Sklep Internetowy do momentu odebrania przesyłki przez Klienta.

 

 1. „Automat-Spec” Sp. z o.o. Sp.k. jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 5 dni od daty wydania mu danego produktu przez Sklep internetowy Vending-sklep.pl. Rozbieżności pomiędzy wyglądem produktu na stronie Sklepu Internetowego, a wyglądem Produktu dostarczonego wynikające z uwarunkowań technicznych związanych z publikacją fotografii produktu (odcienie, światło, kolory, powiększenia etc.) nie stanowią wady towaru bądź niezgodności towaru z umową sprzedaży. Jeżeli produkt dostarczono za pośrednictwem przewoźnika i produkt uległ uszkodzeniu w transporcie, a Klient nie dochował obowiązku sprawdzenia przesyłki przy odbiorze i obowiązku sporządzenia protokołu uszkodzeń, zastosowanie ma ust. 7 z części „CZAS I KOSZTY TRANSPORTU” niniejszego Regulaminu.

 

 

 1. Automat-Spec Sp. o.o. Sp.k. w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

 

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Automat-Spec Sp. z o.o. Sp.k. Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód) do „Automat-Spec” Sp. z o.o. Sp.k. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje” pod adresem Kaszów 382 32-060 Liszki. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient, chcąc złożyć reklamację, może, lecz nie musi korzystać, ani się nim kierować.

 

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt „Automat-Spec Sp. z o.o. Sp.k. dostarczyć wadliwy towar na adres „Automat-Spec Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą: Kaszów 382 32-060 Liszki z dopiskiem „Reklamacja”.

 

 1. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta –„Automat-Spec” Sp. z o.o. Sp.k. niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny „Automat-Spec” Sp. z o.o. Sp.k. zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność „Automat-Spec” Sp. z o.o. Sp.k. z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił „Automat-Spec” Sp. z o.o. Sp.k. za nabycie danego produktu. Akceptując regulamin zakupu Klient wyraża zgodę na ograniczenie rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu do 6 miesięcy od wydania zakupionego produktu, a w przypadku sprzedaży konsumenckiej do 1 roku od wydania produktu.

 

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@automatspec.pl

 

 

 

 1. CZAS I KOSZTY TRANSPORTU

 

 

 

 1. Paczki wysyłamy maksymalnie do 5 dni roboczych od otrzymania wpłaty. O wysłaniu paczki informujemy oddzielnym mailem (z numerem nadawczym).

 

 1. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić, w takim przypadku informujemy Klienta o zaistniałej sytuacji.

 

 1. Paczki wysyłamy kurierem po dokonaniu płatności przez klienta. Paczki o wartości do 500PLN brutto mogą zostać wysłane za pobraniem. Koszty przesyłki pokrywa klient.

 

 1. Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionych towarów w siedzibie firmy.

 

 1. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy. Nie ma możliwości zmiany adresu po dokonaniu wpłaty.

 

 1. Nieodebrania przesyłki i zwrotu paczki do nadawcy skutkuje obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki oraz kosztami ponownego jej wysłania.

 

 1. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki łącznie z jej rozpakowaniem przy obecności kierowcy. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Klient obowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt dostawcy (kierowcy dostarczającemu produkt) oraz zażądać spisania protokołu uszkodzenia przesyłki, a także niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym, chyba, że produkt dostarczany jest bezpośrednio przez pracowników Sprzedającego. Niedopełnienie ww. obowiązku jest jednoznaczne z rezygnacją z uprawnień wynikających z rękojmi (potwierdzenie umownego wyłączenia rękojmi na zasadzie art. 558 § 1 KC), oraz udzielonej gwarancji, a ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie transportu mogą na żądanie Klienta być naprawione przez Sprzedającego odpłatnie, zgodnie z indywidualną wyceną naprawy.

 

 

 

 1. ZWROT TOWARU I ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY 

 

 

 

 1. Konsument jest uprawniony w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie przesłane na adres Kaszów 382 32-060 Liszki Oświadczenia o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia, stanowiącego złącznik numer 2 do niniejszego regulaminu. Formularz odstąpienia stanowi jedynie przykład, z którego Konsument, chcąc odstąpić od umowy, może, lecz nie musi korzystać, ani się nim kierować.

 

 1. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Klient jest zobowiązany przesłać na w/w adres otrzymany towar oraz dowód zakupu (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód).

 

 1. Uprawnienie do odstąpienia do umowy nie przysługuje w przypadku umów:

 

 1. a)      świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

 1. b)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

 1. c)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

 1. d)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

 1. e)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

 1. f)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

 1. g)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 

 1. h)      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

 1. i)        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

 1. j)        o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

 1. k)      zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

 1. l)        o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

 1. m)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 

I V.         OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza zamówienia jest Automat Spec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Kaszowie, adres: Kaszów 382, KRS: 0000391840, NIP: 9442237956, tel. 12/280-65-41.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b; w celu prowadzenia rozliczeń finansowych na podstawie art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a także pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta na formularzu zamówienia - w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.vending-sklep.pl, tj. do celów marketingowych usług i produktów własnych Administratora

 

 1. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywanych obowiązków, podmioty, którym Automat Spec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność powierzenia danych osobowych (doradcy podatkowi, kancelarie prawne, dostawcy usług IT, firmy kurierskie).

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży, a po jego zakończeniu przez okres 5 lat na podstawie art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług;

 

 1. Osoba, która udostępniła swoje dane ma prawo dostępu do ich treści oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (o ile podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

 1. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.;

- Ustawy z dnia 10.04.2018 r. o ochronie danych osobowych;

- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883) w zakresie nieuchylonym;

- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

 

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) 

 

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

 1. „Automat-Spec” Sp. z o.o. Sp.k. respektuje wszelkie prawa Klientów, przewidziane w  przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

 

 1. Prowadzący Sklep internetowy jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Jednocześnie Prowadzący Sklep poinformuje za pośrednictwem poczty e-mailowej Klientów, którzy wyrazili życzenie otrzymywania newslettera sklepu o zmianie regulaminu. Do umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu zastosowanie znajdują postanowienia dotychczasowe.

 

 1. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub złożenia zamówienia przez Klienta.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

 

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest właściwy rzeczowo sąd w Krakowie.

 

 1. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu, które to załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik numer 1

 

 

 

POUCZENIE O PRAWIE KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

 

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [___________________________, fax: ____________________ e-mail:______________ ] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

 

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: ____________________________________. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.

 

 

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

 

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

 

 

 

„Automat-Spec” Sp. z o.o. Sp.k.

 

Kaszów 382

 

32-060 Liszki

 

NIP: 944-223-79-56

 

 

 

z dopiskiem „Zwrot”.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik numer 2

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

Adresat:

 

„Automat-Spec” Sp. z o.o. Sp.k.

 

Kaszów 382

 

32-060 Liszki

 

NIP: 944-223-79-56

 

 

 

e-mail: ________________

 

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) /umowy dostawy następujących rzeczy(*) /umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):____________________________________________

 

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):____________________________________

 

 

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):_____________________________________

 

 

 

Adres konsumenta(-ów):________________________________________

 

 

 

Podpis konsumenta(-ów):_________________________________________

 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

Data:_____________________

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl